Kancelaria Adwokacka Artur Kosiński - Pomoc prawna

Oferta

Obszary praktyki


Prawo cywilne i gospodarcze

 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów
 • badanie zgodności treści umów z przepisami obowiązującego prawa
 • pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą
 • reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń
 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo spółek

 • pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów
  i przedstawicielstw
 • sporządzanie wniosków do KRS, w tym rejestrowanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce
 • opracowywanie umów i statutów spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie projektów umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami
 • reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach
 • pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu karnym
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym - wnioski : o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SED), o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo rodzinne

 • reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód
 • zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych
 • reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem zagranicznym w trybie Konwencji haskiej
 • reprezentacja w sprawach o przysposobienie
 • reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka

Prawo spadkowe

 • pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Obrót nieruchomościami

 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych
 • czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzenie postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie
 • doradztwo prawne przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych, podziale nieruchomości
 • udział w negocjacjach w zakresie obrotu nieruchomościami
 • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym. 


Własności lokali

 • doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Specjalne Strefy Ekonomiczne

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o zezwolenie na działalność w SSE, w tym biznesplanu zgodnego z wymogami stawianymi przez zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • udział w negocjacjach z zarządem SSE dotyczących treści zezwolenia na działalność
  w Strefie, a w szczególności warunków inwestycji i przyznanych ulg podatkowych.

Prawo wspólnotowe

 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej
 • reprezentacja osób fizycznych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • pomoc prawna dla cudzoziemców
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • doradztwo w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych
 • legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • reprezentacja przed organami administracji

Pomoc prawna w pozostałym zakresie

 • organizowanie zespołów problemowych w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach
 • pomoc w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu poprawienia ich kondycji finansowej
 • kompleksowe lub problemowe audyty prawne i finansowe

Skontaktuj się z nami: Bytom, pl. T. Kościuszki 9/39,
tel. +48 32 280 28 22,
sekretariat@adwokatkosinski.pl